Nápověda

 • Ceník inzerce

 • Hlídací pes

 • Interní číslo inzerátu

 • Jak inzerát zvýhodnit v pořadí

 • Jak odpovědět na inzerát pod značkou?

 • Než si podáte bezplatný inzerát

 • Obchodní podmínky inzerce

  1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky zveřejnění inzerce v následujících médiích (společně dále jen „média“):
  a) v tištěném vydání novin Annonce, včetně příloh a speciálních vydání novin Annonce a speciálních titulech novin Annonce (dále jen „noviny Annonce“)
  b) na internetovém portálu Annonce dostupném na adrese www.annonce.cz a případně na dalších adresách jako např. sexystranky.cz nebo beru.cz (dále jen „portál Annonce“).
  1.2 Provozovatelem portálu Annonce a vydavatelem novin Annonce je společnost VLTAVA LABE MEDIA, a.s., se sídlem Praha 5, U Trezorky 921/12, IČ: 01440578, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18970 (dále jen „poskytovatel“).
  1.3 Tyto Podmínky jsou účinné a platné od 1. 4. 2021.
  1.4. Součástí těchto Podmínek jsou ceníky poskytovatele a technické specifikace inzerce, dostupné na portálu Annonce, pokud z objednávky nebo dohody stran nevyplývá jinak.
  1.5 Tyto Podmínky se vztahují na veškerou inzerci objednanou třetími osobami na portálu Annonce a v novinách Annonce.

  2. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

  2.1 Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky a ceníky v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně změnit. Změna je účinná dnem jejich zpřístupnění na portálu Annonce, pokud není poskytovatelem stanoveno pozdější datum účinnosti. O zamýšlené změně je poskytovatel povinen informovat objednatele nejméně patnáct dnů předem, a to sdělením odeslaného na emailovou adresu objednatele.
  2.2 Objednatel je oprávněn ve lhůtě třiceti (30) dnů od zveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek a ceníků písemně sdělit poskytovateli svůj nesouhlas s aktualizovaným zněním Podmínek nebo ceníků a smlouvu vypovědět s pětidenní výpovědní lhůtou, jinak se stává pro smluvní vztah a šíření inzerce rozhodné aktualizované znění od stanoveného data účinnosti.
  2.3 Uzavřením smlouvy o inzerci objednatel prohlašuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, ceníky a technickými specifikacemi, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

  3. PŘÍSTUPNOST, SROZUMITELNOST

  3.1 Objednatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy mu bylo znění Podmínek s dostatečným předstihem, spolu s ostatními předsmluvními informacemi, komunikováno a vysvětleno. Objednatel se se zněním těchto podkladů řádně seznámil a neshledal žádné z ustanovení Podmínek nesrozumitelné ani překvapivé.

  4. DEFINICE

  4.1 Inzercí se rozumí textové nebo obrazové sdělení, které není redakčním textem, šířené v médiích za finanční úplatu či jinou dohodnutou protihodnotu. Za inzerci se považují taková sdělení, i když nejsou určena k podpoře prodeje produktů nebo služeb objednatele, nebo nejsou činěna v souvislosti s podnikatelskou činností objednatele (soukromá inzerce).
  4.2 Objednatelem se rozumí jakákoliv osoba, která objedná šíření inzerce.
  4.3 K šíření inzerce dochází na základě smluv o inzerci.
  4.4 Objednatel je oprávněn za účelem objednávání a úhrady inzerce na portálu Annonce založit klientský účet (dále jen „ Klientský účet“), jehož prostřednictvím je oprávněn předplatit si formou kreditu objednanou inzerci anebo inzerci objednanou v budoucnu. Objednatel je povinen kredit vložený na Klientský účet vyčerpat pro účely zaplacení inzerce objednané u poskytovatele nejpozději do tří let ode dne uskutečnění posledního vkladu, anebo v téže lhůtě požádat poskytovatele o vrácení zůstatku, jinak nárok na vrácení kreditu zaniká.
  4.5 Při dobití klientského účtu či platbě za inzerci a další služby portálu Annonce skrze platební metodu "Zaplať mobilem" není možné uhrazené prostředky jakkoliv vracet. Vždy je nutné je využít k úhradě dostupných služeb portálu Annonce.

  5. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  5.1 Objednatel objedná inzerci ústní (telefonickou) nebo písemnou objednávkou (dopisem, kuponem, e-mailem, faxem, sms, přes klientský účet).
  5.2 Objednávka placené inzerce musí obsahovat údaje dostatečné k šíření inzerce, a to především druh média, ve kterém má být inzerce zveřejněna (noviny Annonce, portál Annonce), termín zveřejnění, rozsah inzerce, druh inzerce dle ceníku poskytovatele (plošný inzerát, řádkový inzerát, inzerát ke zveřejnění na portále Annonce atd.) a cenu inzerce. Předání identifikačních údajů objednatele není povinnou náležitostí objednávky ani podmínkou vzniku smluvního vztahu mezi objednatelem a poskytovatelem (např. elektronická či sms objednávka).
  5.3 Objednávka inzerce musí respektovat obecně závazné právní předpisy.
  5.4 K uzavření smlouvy o inzerci dochází potvrzením objednávky poskytovatelem, ústně či písemně. Pokud k potvrzení nedojde, dochází k uzavření smlouvy zveřejněním inzerce.
  5.5 Uzavřením smlouvy potvrzuje poskytovatel objednateli, který vystupuje jako spotřebitel, že mu s dostatečným předstihem před uzavřením takové smlouvy poskytovatel poskytl předsmluvní informace v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy k ochraně spotřebitele.

  6. PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE

  6.1 Objednatel je odpovědný za včasné dodání podkladů ke zveřejnění inzerce. Podklady musí splňovat technické specifikace inzerce stanovené poskytovatelem a zveřejněné na portále Annonce. Objednatel je odpovědný za včasné doplnění nebo úpravu podkladů, pokud ho k tomu poskytovatel vyzve. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen podklady uchovávat ani vracet.
  6.2 Objednatel bere na vědomí, že poskytoval na základě přijatých podkladů, připraví grafické podklady pro inzerci. Objednatel se zavazuje potvrdit grafické zpracování a obsah inzerce zaslané poskytovatelem nejpozději do uzávěrky vydání (dále jen „korektura“). Poskytoval je oprávněn posunout datum zveřejnění inzerátu, neobdrží-li korekturu inzerátu včas.
  6.3 Objednatel je odpovědný za obsah inzerce a zavazuje se, že inzerce ani podklady k inzerci předané poskytovateli nebudou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže a že šířením takové inzerce nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a že všechny finanční nároky vyplývající z autorských děl popřípadě podobizen fyzických osob užitých v inzerci byly ke dni objednání inzerce objednatelem uspokojeny. Objednatel prohlašuje, že fotografie předané k inzerci byly pořízeny se souhlasem zobrazených osob a tyto osoby souhlasí se zveřejněním fotografie za účelem inzerce. Objednatel se zavazuje nahradit poskytovateli újmu nebo škodu vzniklou poskytovateli v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení.
  6.4 Poskytovatel je oprávněn odmítnout objednávku nebo odstoupit od smlouvy o inzerci v následujících případech:
  a) inzerce bude v rozporu se Speciálními smluvními podmínkami produktu Inzerce ANNONCE nebo zásadami uvedenými v Kodexu pro reklamu Rady pro reklamu;
  b) obsah inzerce nebo její šíření bude v rozporu s právními předpisy nebo právy třetích osob;
  c) podklady pro uveřejnění inzerce budou neúplné nebo nepoužitelné.
  6.5 Poskytovatel není povinen odůvodnit postup dle článku 6.4 pouze objednateli své rozhodnutí neprodleně, oznámí. Poskytovatel není odpovědný za škody způsobené postupem dle článku 6. 4 této smlouvy.
  6.6 V případě, že poskytovatel odmítne objednávku dle čl. 6.4 výše a objednaná inzerce již byla uhrazena, je částka odpovídající ceně nezveřejněné inzerce převedena objednateli formou kreditu (částky k vyčerpání) na jeho Klientský účet; a není-li to možné, tak vrácena na účet objednatele, je-li tento dohledatelný. Objednatel bere na vědomí, že v případě, že poskytovatel použije postup dle článku 6.4 a objednatel ani po výzvě neodstraní vytýkané vady objednané inzerce, uhrazená cena inzerce v plné výši náleží poskytovateli jako újmy vzniklé v souvislosti s nezveřejněnou inzercí.
  6.7 Poskytovatel zveřejní inzerci v termínech a umístění dle možností poskytovatele. Pokud nebude ve smlouvě o inzerci dohodnuto jinak, poskytovatel zveřejní jednorázovou inzerci v nejbližším možném následujícím vydání novin Annonce.
  6.8 Graficky neupravenou inzerci poskytovatel před jejím zveřejněním zpracuje běžným způsobem a je oprávněn požadovat po objednateli úhradu odměny za tuto službu v souladu s platným ceníkem.
  6.9 Poskytovatel zveřejní inzerci v novinách Annonce v kvalitě tisku běžné pro toto médium. Poskytovatel si vyhrazuje právo na označení inzerce v médiích.

  7. CENA INZERCE

  7.1 Cena inzerce je stanovena ceníky poskytovatele, zveřejněnými na portálu Annonce.
  7.2 Cena inzerce je stanovena odlišně pro soukromou a komerční inzerci. Poskytovatel určí jednostranně, zda se jedná o inzerci soukromou a oznámí své rozhodnutí nejpozději při uzavření smlouvy o inzerci objednateli, který je povinen jej respektovat.
  7.3 Společně s cenou inzerce je objednatel povinen uhradit také daň z přidané hodnoty v platné výši.
  7.4 Pokud smlouva o inzerci nestanoví jinak, je cena inzerce splatná před zahájením šíření inzerce při uzavření smlouvy o inzerci.
  7.5 Poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad. Pokud není těmito obchodními podmínkami nebo smlouvou o inzerci stanovena jiná splatnost, faktura bude vystavena s čtrnáctidenní splatností ode dne jejího vystavení.
  7.6 Cena inzerce je v případě bezhotovostní platby uhrazena okamžikem připsání ceny inzerce na účet poskytovatele.
  7.7 Není-li cena inzerce uhrazena včas, popřípadě vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele, poskytovatel je oprávněn odmítnout šíření inzerce, odmítnout realizaci dalších dílčích objednávek, šíření pozastavit, případně od smlouvy o inzerci odstoupit.

  8. UKONČENÍ SMLOUVY

  8.1 Každá ze stran je oprávněna ukončit smlouvu o inzerci písemnou výpovědí doručenou druhé straně. Výpověď nabývá účinnosti doručením. Inzerce, která je šířena v okamžiku ukončení smlouvy, bude ukončena v termínech určených poskytovatelem.
  8.2 V případě, že je smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání poskytovatele, je objednatel, který vystupuje při uzavření smlouvy o inzerci v pozici spotřebitele, oprávněn od smlouvy o inzerci bez uvedení důvodu odstoupit, a to do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o inzerci. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o inzerci musí objednatel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat poskytovatele formou jednoznačného prohlášení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn na webových stránkách poskytovatele.
  8.3 Objednatel výslovně požaduje, aby poskytovatel s poskytováním služeb dle smlouvy započal již během lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vzhledem k této skutečnosti je objednatel, v případě odstoupení od smlouvy, povinen zaplatit poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy objednatel informoval poskytovatele o odstoupení od smlouvy. V případě, že dojde ke splnění účelu smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá objednatel právo od smlouvy odstoupit.

  9. SMLUVNÍ POKUTY

  V případě prodlení objednatele s úhradou ceny inzerce nebo její části, je poskytovatel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dní od doručení písemné výzvy poskytovatele objednateli. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele požadovat náhradu škody v plné výši.
  9.2 Jakékoliv peněžité plnění objednatele je poskytovatelem použito nejdříve k úhradě úroků z prodlení a poté v následujícím pořadí k úhradě závazků po lhůtě splatnosti, smluvních pokut objednatele a náhradě škody vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o inzerci uzavřené s objednatelem.

  10. REKLAMACE

  10.1 Poskytovatel odpovídá za vady inzerce v případě nesprávného, nečitelného nebo nekompletního šíření inzerce, pouze v případě že takovou vadou byl dotčen účel inzerce a smlouva byla porušena podstatným způsobem. Objednatel je povinen vadu písemně oznámit poskytovateli ve lhůtě pěti (5) dnů od prvního šíření inzerce. V případě oprávněné reklamace, poskytovatel poskytne dle své volby slevu z ceny inzerce nebo bezplatné šíření náhradní inzerce.
  10.2 Výslovně se sjednává, že následující skutečnosti nepředstavují vadu inzerce a nezakládají nárok objednatele požadovat slevu z ceny inzerce ani šíření náhradní inzerce:
  a) tiskové chyby, které nepozměňují podstatným způsobem smysl ani obsah inzerce;
  b) odchylky v barvě a počtu stránek novin Annonce;
  c) odchylky v umístění inzerce v médiu oproti umístění uvedenému ve smlouvě o inzerci, pokud strany ve smlouvě nesjednají formou placené služby závazné umístění inzerce v médiu;
  d) odchylky od rozsahu inzerce nepřesahující 10% oproti rozsahu inzerce uvedenému ve smlouvě o inzerci.
  10.3 Objednatel nemá nárok na náhradní inzerci ani slevu z ceny inzerce, pokud k vadnému šíření inzerce došlo z důvodu:
  a) vadnosti podkladů pro inzerci, které nebyla zjevně rozeznatelná při přijetí objednávky;
  b) zásahu vyšší moci, nebo události nezaviněné poskytovatelem.
  10.4 Ze závažných provozních důvodů nebo důvodů vyšší moci si poskytovatel vyhrazuje právo nedodržet objednaný termín či umístění šíření inzerce. Pokud se strany nedohodnou jinak, je poskytovatel v takovém případě oprávněn zajistit šíření inzerce v nejbližším možném termínu a přibližném umístění.

  11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Poskytovatel zpracovává a chrání osobní údaje, které získal v rámci právního vztahu s objednatelem, v souladu s platnými právními předpisy. Informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů objednatele a o jeho právech vůči poskytovateli jsou dostupné v Zásadách zpracování osobních údajů. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@vlmedia.cz.

  12. OSTATNÍ

  12.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup uživatele k portálu Annonce.
  12.2 Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv neoprávněné zásahy do portálu Annonce, neoprávněný přístup k datům poskytovatele či jiný neoprávněný zásah do počítačových systémů poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené dočasným přerušením nebo omezením dostupnosti portálu Annonce.
  12.3 Odchylná ustanovení ve smlouvě o inzerci mají přednost před ustanovením těchto Podmínek.
  12.4 Objednatel, který je ve vztahu k poskytovateli spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu. Pro tyto účely je objednatel oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro objednatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy klient poprvé u poskytovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Objednatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s poskytovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské komise.
  12.5 Pro soudní spory mezi poskytovatelem a objednatelem v obchodních věcech se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla poskytovatele.

   

 • Oblíbené hledání

 • PITEL - Placená Inzerce TELefonicky

 • QR kódy

 • Reklama na Facebooku

 • Řádková inzerce v Deníku

 • Seznam placených rubrik

 • SMS inzeráty

 • SMS seznamka

 • SMS služby

 • Technické specifikace

 • Využívání cookies

 • WebID - k čemu slouží?

UIG