Nápověda

 • Ceník inzerce

 • Hlídací pes

 • Interní číslo inzerátu

 • Jak inzerát zvýhodnit v pořadí

 • Jak odpovědět na inzerát pod značkou?

 • Kupony pro soukromou a podnikatelskou inzerci

 • Než si podáte bezplatný inzerát

 • Obchodní podmínky inzerce

  1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují podmínky zveřejnění inzerce v následujících médiích (společně dále jen „média“):
  a) v tištěném vydání novin Annonce, včetně příloh a speciálních vydání novin Annonce a speciálních titulech novin Annonce (dále jen „noviny Annonce“)
  b) na internetovém portálu Annonce dostupném na adrese www.annonce.cz a případně na dalších adresách (dále jen „portál Annonce“).
  1.2 Provozovatelem portálu Annonce a vydavatelem novin Annonce je společnost ANNONCE a.s., IČ: 24222224, se sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha – Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17900 (dále jen „poskytovatel“).
  1.3 Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od 1. 9. 2016.
  1.4. Součástí obchodních podmínek jsou ceníky poskytovatele a technické specifikace inzerce, dostupné na portálu Annonce, pokud z objednávky nebo dohody stran nevyplývá jinak.
  1.5 Obchodní podmínky se vztahují na veškerou inzerci objednanou třetími osobami na portálu Annonce a v novinách Annonce.

  2. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

  2.1 Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky a ceníky v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek je účinná dnem jejich zpřístupnění na portálu Annonce, pokud není poskytovatelem stanoveno pozdější datum účinnosti
  2.2 Objednatel je oprávněn ve lhůtě třiceti (30) dnů od zveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek a ceníků písemně sdělit poskytovateli svůj nesouhlas s aktualizovaným zněním obchodních podmínek nebo ceníků a smlouvu vypovědět s pětidenní výpovědní lhůtou, jinak se stává pro smluvní vztah a šíření inzerce rozhodné aktualizované znění od stanoveného data účinnosti.
  2.3 Uzavřením smlouvy o inzerci objednatel prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, ceníky a technickými specifikacemi, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

  3. PŘÍSTUPNOST, SROZUMITELNOST

  3.1 Objednatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy mu bylo znění obchodních podmínek s dostatečným předstihem, spolu s ostatními předsmluvními informacemi, komunikováno a vysvětleno. Objednatel se se zněním těchto podkladů řádně seznámil a neshledal žádné z ustanovení těchto obchodních podmínek nesrozumitelné ani překvapivé.
  3.2 Doložky, které by mohly být posouzeny v obchodních podmínkách jako neobvyklé nebo překvapivé jsou navíc v textu za účelem jejich řádného pochopení objednatelem zvýrazněny podtržením.
  3.3 Tyto obchodní podmínky jsou objednateli přístupné na portálu Annonce ve verzi pro tisk. Objednateli je doporučeno obchodní podmínky vytisknout a zajistit si tak formu pro archivaci obchodních podmínek.

  4. DEFINICE

  4.1 Inzercí se rozumí sdělení osoby odlišené od poskytovatele, které není redakčním textem, šířené v médiích za finanční úplatu či jinou dohodnutou protihodnotu. Za inzerci se považují veškerá sdělení třetích osob uvedená v tomto odstavci, i když nejsou určena k podpoře prodeje produktů nebo služeb objednatele, nebo nejsou činěna v souvislosti s podnikatelskou činností objednatele (soukromá inzerce).
  4.2 Objednatelem se rozumí jakákoliv osoba, která objedná šíření inzerce.
  4.3 K šíření inzerce dochází na základě smluv o inzerci.
  4.4 Objednatel je oprávněn za účelem objednávání a úhrady inzerce na portálu Annonce založit klientský účet (dále jen „ klientský účet“).

  5. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  5.1 Objednatel objedná inzerci ústní (telefonickou) nebo písemnou objednávkou (dopisem, kuponem, e-mailem, faxem, sms, přes klientský účet).
  5.2 Objednávka placené inzerce musí obsahovat údaje dostatečné k šíření inzerce, a to především druh média, ve kterém má být inzerce zveřejněna (noviny Annonce, portál Annonce), termín zveřejnění, rozsah inzerce, druh inzerce dle ceníku poskytovatele (plošný inzerát, řádkový inzerát, inzerát ke zveřejnění na portále Annonce atd.) a cenu inzerce. Předání identifikačních údajů objednatele není povinnou náležitostí objednávky ani podmínkou vzniku smluvního vztahu mezi objednatelem a poskytovatelem (např. elektronická či sms objednávka).
  5.3 Objednávka inzerce musí respektovat zásady Etického kodexu inzerce Annonce.
  5.4 K uzavření smlouvy o inzerci dochází potvrzením objednávky poskytovatelem, ústně či písemně. Pokud k potvrzení nedojde, dochází k uzavření smlouvy zveřejněním inzerce.
  5.5 Uzavřením smlouvy potvrzuje poskytovatel objednateli, který vystupuje jako spotřebitel, že mu s dostatečným předstihem před uzavřením takové smlouvy poskytovatel poskytl předsmluvní informace v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy k ochraně spotřebitele.

  6. PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE

  6.1 Objednatel je odpovědný za včasné dodání podkladů ke zveřejnění inzerce. Podklady musí splňovat technické specifikace inzerce stanovené poskytovatelem a zveřejněné na portále Annonce. Objednatel je odpovědný za včasné doplnění nebo úpravu podkladů, pokud ho k tomu poskytovatel vyzve. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen podklady uchovávat ani vracet.
  6.2 Objednatel bere na vědomí, že poskytoval na základě přijatých podkladů, připraví grafické podklady pro inzerci. Objednatel se zavazuje potvrdit grafické zpracování a obsah inzerce zaslané poskytovatelem nejpozději do uzávěrky vydání (dále jen „korektura“). Poskytoval je oprávněn posunout datum zveřejnění inzerátu, neobdrží-li korekturu inzerátu včas.
  6.3 Objednatel je odpovědný za obsah inzerce a zavazuje se, že inzerce ani podklady k inzerci předané poskytovateli nebudou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže a že šířením takové inzerce nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a že všechny finanční nároky vyplývající z autorských děl popřípadě podobizen fyzických osob užitých v inzerci byly ke dni objednání inzerce objednatelem uspokojeny. Objednatel prohlašuje, že fotografie předané k inzerci byly pořízeny se souhlasem zobrazených osob a tyto osoby souhlasí se zveřejněním fotografie za účelem inzerce. Objednatel se zavazuje nahradit poskytovateli újmu nebo škodu vzniklou poskytovateli v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení.
  6.4 Poskytovatel je oprávněn odmítnout objednávku nebo odstoupit od smlouvy o inzerci v následujících případech:
  a) inzerce bude v rozporu s obchodními zásadami poskytovatele nebo se zásadami inzerce Annonce nebo zásadami uvedenými v Kodexu pro reklamu Rady pro reklamu;
  b) obsah inzerce nebo její šíření bude v rozporu s právními předpisy nebo právy třetích osob;
  c) podklady pro uveřejnění inzerce budou neúplné nebo nepoužitelné.
  6.5 Poskytovatel není povinen odůvodnit postup dle článku 6.4 pouze objednateli své rozhodnutí neprodleně, oznámí. Poskytovatel není odpovědný za škody způsobené postupem dle článku 6. 4 této smlouvy.
  6.6 V případě, že poskytovatel odmítne objednávku dle čl. 6.4 výše a objednaná inzerce již byla uhrazena, je částka odpovídající ceně nezveřejněné inzerce převedena objednateli formou kreditu (částky k vyčerpání) na jeho Klientský účet založený u ANNONCE; a není-li to možné, tak vrácena na účet objednatele, je-li tento dohledatelný, Objednatel bere na vědomí, že v případě, že poskytovatel použije postup dle článku 6.4 a objednatel ani po výzvě neumožní předáním příslušných dat postup poskytovatele podle předchozí věty tohoto článku, cena inzerce v plné výši náleží poskytovateli jako náhrada za marně vynaložené náklady s nezveřejněnou inzercí.
  6.7 Poskytovatel zveřejní inzerci v termínech a umístění dle možností poskytovatele. Pokud nebude ve smlouvě o inzerci dohodnuto jinak, poskytovatel zveřejní jednorázovou inzerci v nejbližším možném následujícím vydání novin Annonce.
  6.8 Graficky neupravenou inzerci poskytovatel před jejím zveřejněním zpracuje běžným způsobem a je oprávněn požadovat po objednateli úhradu odměny za tuto službu v souladu s platným ceníkem.
  6.9 Poskytovatel zveřejní inzerci v novinách Annonce v kvalitě tisku běžné pro toto médium. Poskytovatel si vyhrazuje právo na označení inzerce v médiích.

  7. CENA INZERCE

  7.1 Cena inzerce je stanovena ceníky poskytovatele, zveřejněnými na portálu Annonce.
  7.2 Cena inzerce je stanovena odlišně pro soukromou a komerční inzerci. Poskytovatel určí jednostranně, zda se jedná o inzerci soukromou a oznámí své rozhodnutí nejpozději při uzavření smlouvy o inzerci objednateli, který je povinen jej respektovat.
  7.3 Společně s cenou inzerce je objednatel povinen uhradit také daň z přidané hodnoty v platné výši.
  7.4 Pokud smlouva o inzerci nestanoví jinak, je cena inzerce splatná před zahájením šíření inzerce při uzavření smlouvy o inzerci.
  7.5 Poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad. Pokud není těmito obchodními podmínkami nebo smlouvou o inzerci stanovena jiná splatnost, faktura bude vystavena s čtrnáctidenní splatností ode dne jejího vystavení.
  7.6 Cena inzerce je v případě bezhotovostní platby uhrazena okamžikem připsání ceny inzerce na účet poskytovatele.
  7.7 Není-li cena inzerce uhrazena včas, popřípadě vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele, poskytovatel je oprávněn odmítnout šíření inzerce, odmítnout realizaci dalších dílčích objednávek, šíření pozastavit, případně od smlouvy o inzerci odstoupit.

  8. UKONČENÍ SMLOUVY

  8.1 Každá ze stran je oprávněna ukončit smlouvu o inzerci písemnou výpovědí doručenou druhé straně. Výpověď nabývá účinnosti doručením. Inzerce, která je šířena v okamžiku ukončení smlouvy, bude ukončena v termínech určených poskytovatelem.
  8.2 V případě, že je smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání poskytovatele, je objednatel, který vystupuje při uzavření smlouvy o inzerci v pozici spotřebitele, oprávněn od smlouvy o inzerci bez uvedení důvodu odstoupit, a to do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o inzerci. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o inzerci musí objednatel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat poskytovatele formou jednoznačného prohlášení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn na webových stránkách poskytovatele.
  8.3 Objednatel výslovně požaduje, aby poskytovatel s poskytováním služeb dle smlouvy započal již během lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vzhledem k této skutečnosti je objednatel, v případě odstoupení od smlouvy, povinen zaplatit poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy objednatel informoval poskytovatele o odstoupení od smlouvy. V případě, že dojde ke splnění účelu smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá objednatel právo od smlouvy odstoupit.

  9. SMLUVNÍ POKUTY

  9.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny inzerce nebo její části, je poskytovatel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dní od doručení písemné výzvy poskytovatele objednateli. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele požadovat náhradu škody v plné výši.
  9.2 Jakékoliv peněžité plnění objednatele je poskytovatelem použito nejdříve k úhradě úroků z prodlení a poté v následujícím pořadí k úhradě závazků po lhůtě splatnosti, smluvních pokut objednatele a náhradě škody vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o inzerci uzavřené s objednatelem.

  10. REKLAMACE

  10.1 Poskytovatel odpovídá za vady inzerce v případě nesprávného, nečitelného nebo nekompletního šíření inzerce, pouze v případě že takovou vadou byl dotčen účel inzerce a smlouva byla porušena podstatným způsobem. Objednatel je povinen vadu písemně oznámit poskytovateli ve lhůtě pěti (5) dnů od prvního šíření inzerce. V případě oprávněné reklamace, poskytovatel poskytne dle své volby slevu z ceny inzerce nebo bezplatné šíření náhradní inzerce.
  10.2 Výslovně se sjednává, že následující skutečnosti nepředstavují vadu inzerce a nezakládají nárok objednatele požadovat slevu z ceny inzerce ani šíření náhradní inzerce:
  a) tiskové chyby, které nepozměňují podstatným způsobem smysl ani obsah inzerce;
  b) odchylky v barvě a počtu stránek novin Annonce;
  c) odchylky v umístění inzerce v médiu oproti umístění uvedenému ve smlouvě o inzerci, pokud strany ve smlouvě nesjednají formou placené služby závazné umístění inzerce v médiu;
  d) odchylky od rozsahu inzerce nepřesahující 10% oproti rozsahu inzerce uvedenému ve smlouvě o inzerci.

  10.3 Objednatel nemá nárok na náhradní inzerci ani slevu z ceny inzerce, pokud k vadnému šíření inzerce došlo z důvodu:
  a) vadnosti podkladů pro inzerci, které nebyla zjevně rozeznatelná při přijetí objednávky;
  b) zásahu vyšší moci, nebo události nezaviněné poskytovatelem.
  10.4 Ze závažných provozních důvodů nebo důvodů vyšší moci si poskytovatel vyhrazuje právo nedodržet objednaný termín či umístění šíření inzerce. Pokud se strany nedohodnou jinak, je poskytovatel v takovém případě oprávněn zajistit šíření inzerce v nejbližším možném termínu a přibližném umístění.

  11. OSTATNÍ

  11.1 Objednatel souhlasí se zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení poskytovatelem na jeho adresu či e-mailovou adresu. Tento souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán dle instrukcí uvedených v obchodním sdělení nebo písemně na adrese provozovny poskytovatele Na Poříčí 1039/8, 110 00 Praha 1.
  11.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup uživatele k portálu Annonce.
  11.3 Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv neoprávněné zásahy do portálu Annonce, neoprávněný přístup k datům poskytovatele či jiný neoprávněný zásah do počítačových systémů poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené dočasným přerušením nebo omezením dostupnosti portálu Annonce.
  11.4 Odchylná ustanovení ve smlouvě o inzerci mají přednost před ustanovením těchto podmínek.
  11.5 Ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, poskytovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, že spor, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs.
  11.6 Pro soudní spory mezi poskytovatelem a objednatelem v obchodních věcech se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla poskytovatele.

  Obchodní podmínky k tisku stáhnete zde.

   

 • Oblíbené hledání

 • PITEL - Placená Inzerce TELefonicky

 • QR kódy

 • Reklama na Facebooku

 • Seznam placených rubrik

 • SMS inzeráty

 • SMS seznamka

 • SMS služby

 • Technické specifikace

 • Vložení inzerátu na další weby

 • Vložení inzerátu na další weby - podmínky

 • Vložení inzerátu na další weby - seznam partnerských webů

 • Využívání cookies

 • WebID - k čemu slouží?