VŘ 65/2022 Referent / Referentka pro dopravní přestupky

Tel.: 596 622 198, e-mail: denisa.novotna@msk.cz Charakteristika vykonávané práce: Samostatné posuzování oznámení o přestupcích z hlediska vyloučení podezření ze spáchání trestných činů v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích a vyhotovování podnětů o podezření ze spáchání trestného činu včetně jejich předávání státnímu zastupitelství, popřípadě jinému příslušnému orgánu činnému v trestním řízení. Samostatně projednává vysoce složité a sporné případy přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, například při způsobení dopravní nehody s vysokou závažností, komplikovanými a spornými okolnostmi a způsoby spáchání a osobami pachatelů a s dlouhodobými následky, přezkoumává pravomocná rozhodnutí, připravuje rozhodnutí o obnově řízení a provádí nové řízení a připravuje nové rozhodnutí o těchto přestupcích. Provádí kontrolu výkonu státní správy obecními úřady obcí s rozšířenou působností na úseku dopravních přestupků. Provádí úkony v souvislosti s dožádáním oprávněných správních orgánů. Vede písemnou evidenci přestupků. V rozsahu vykonávané činnosti a v mezích Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností Moravskoslezského kraje řeší petice a stížnosti. Zabezpečuje úkoly mimořádných událostí dle pokynu vedoucího odboru související s pracovním zařazením. Samostatně zpracovává, eviduje a vede písemnou agendu v rozsahu vykonávané činnosti. Požadované vzdělání: VŠ - výhodou zaměření dopravní, technické, ekonomické, právní Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet). Výhodou praxe v oblasti veřejné správy nebo v oblasti dopravy nebo právní činnosti. Výhodou znalost práce s GINIS a zkouška zvláštní odborné způsobilosti, řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Požadované doklady: a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, d) přihláška. Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné). Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis. Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/. Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 27.9.2022 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Pracovní pozice je vhodná také pro absolventy. Diplom lze doložit po promoci. Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány. Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 100 podobných inzerátů
UIG