VŘ 47/2021 Vedoucí oddělení realizace investičních akcí

Charakteristika vykonávané práce: Koordinuje a usměrňuje přípravu a realizaci projektů veřejných investic a rekonstrukcí. Koordinace a stanovování koncepčních záměrů rozsáhlých investičních činností včetně koordinace všech účastníků přípravy a realizace investičních činností. Příprava a sestavování plánu investic a oprav. Odhady cenových nákladů, koordinace přípravy a realizace stavebních investičních akci a oprav. Příprava, realizace staveb. Řízení činnosti zaměstnanců zařazených do oddělení, kontrola a hodnocení jejich činnosti, organizace činnosti oddělení při plnění úkolů vymezených tomuto oddělení. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni. Požadované vzdělání: VŠ stavebního nebo technického zaměření, případně VŠ se zaměřením veřejná správa nebo zaměřením ekonomickým s prokázáním praxe v oblasti realizace investiční činnosti. Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné požadavky: Schopnost koncepčního řízení a analytického myšlení, důslednost, flexibilita, komunikační a organizační schopnosti, schopnost řešení problémů, samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, orientace v předpisech upravujících stavební řízení a přípravu a realizaci staveb. V případě jiného vzdělání než stavebního, jsou podmínkou zkušenosti v oblasti stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů). Znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Výhodou praxe v oblasti veřejné správy nebo v oblasti investiční činnosti, základní znalost zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, zkušenosti s přípravou veřejných zakázek. Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Požadované doklady: a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, d) osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., e) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., f) přihláška. Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné). Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis. Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cz/volna_mista/dokumenty-k-vyberovemu-rizeni-ke-stazeni-88499/. Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 23. 9. 2021 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány. Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 100 podobných inzerátů
UIG