VŘ 27/2023 Vedoucí oddělení silničního hospodářství a správy dopravy

1. kontakt - podání přihlášky do 18.9.2023. Více na: https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589 Charakteristika vykonávané práce: koordinuje a usměrňuje výkon silničních správních úřadů v působnosti kraje, zajišťuje plnění úkolů kraje v přenesené působnosti v oblasti silničního hospodářství a zajišťuje plnění úkolů kraje v samostatné působnosti, připravuje návrhy vztahující se k činnosti příspěvkových organizací. Požadované vzdělání: VŠ Mgr. - stavební, dopravní, veřejná správa, právní Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné požadavky: Schopnost analytického myšlení, řešení samostatných úkolů, ale i týmové spolupráce, aktivní přístup, časová flexibilita, komunikační a organizační schopnosti, chuť učit se novým věcem. Aktivní práce na PC (balíček MS Office365), řidičský průkaz skup. B (aktivní řidič). Výhodou zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti dopravy. Praxe minimálně 5 let v oblasti silničního hospodářství a správy dopravy, AJ výhodou Požadované doklady: a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, d) osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., e) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., f) přihláška. Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné). Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis. Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/. Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 18. 09. 2023 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány. Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem. Bližší informace: Ing. Denisa Novotná, DiS., B 210, tel.: 595 622 198, denisa.novotna@msk.cz U nás získáte více | Moravskoslezský kraj | (https://www.msk.cz/)

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 12 podobných inzerátů
UIG