Vedoucí úředník/úřednice oddělení správy majetku Odboru investic a správy majetku MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Upřesňující údaje: Nástup dle dohody. Upřesňující informace: Charakteristika vykonávané práce: komplexní zajišťování majetkové správy nemovitého a movitého majetku města. Zájemci, kteří splňují předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem, mohou do výběrového řízení posílat své písemné přihlášky se všemi předepsanými náležitostmi a přílohami na adresu MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v označené obálce VŘ/VEDOUCÍ OSM do 25.09.2023. Povinné náležitosti písemné přihlášky zájemce: jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jdel-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče; příp. další kontaktní spojení na uchazeče, tj. telefon, e-mail. Přihláška ke stažení na webových stránkách města www.brandysko.cz v sekci volná pracovní místa MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. K přihlášce zájemce dále připojí tyto doklady: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se vykonávaných správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Před jmenováním do funkce vedoucího úředníka je vybraný uchazeč povinen přiložit osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení). Žádost o vystavení uvedeného osvědčení lze vyhledat na www.mvcr.cz (Služby pro veřejnost, Formuláře, Formuláře ke stažení, bod 11. Lustrace). Tato povinnost se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon práce v 11. platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu Jiné požadavky pro vykonávanou práci: praxe v oblasti státní správy nebo samosprávy vítána, organizační a řídící schopnosti, státní občanství České republiky, případě cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, znalost českého jazyka, administrativní dovednosti, dobré komunikační schopnosti, přesnost, spolehlivost, pečlivost a flexibilita, uživatelská znalost práce na PC, řidičské oprávnění skupiny B. Více informací na www.brandysko.cz, sekce volná pracovní místa. Zaměstnanecké výhody: stravenková karta Edenred Card, 3 dny (denní hodnota 100 Kč) zdravotního volna v průběhu kalendářního roku, příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, karta MultiSport, dárkové poukazy při příležitosti životního výročí, možnost umístění umístění dětí zaměstnanců do mateřské školy.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 5 podobných inzerátů
UIG