Vedoucí oddělení účetnictví

Místo výkonu práce: Chrudim Předpoklady pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka podle § 4 zákona: státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka, bezúhonnost, splnění předpokladů stanovených zvláštním zákonem č. 451/1999 Sb. (uchazeč není evidován jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR. Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením). Pracovní poměr na dobu neurčitou. Další požadavky zaměstnavatele: středoškolské, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, minimálně pětiletá praxe v účetnictví územních samospráv, zkušenost s vedením pracovního kolektivu, znalost zákona o účetnictví a jeho aplikace pro vybrané účetní jednotky, znalost problematiky DPH a aplikace zákona o DPH pro vybrané účetní jednotky, orientace v zákoně o obcích, zkušenosti s elektronickým platebním stykem, znalost účetnictví v praxi, doložte výkon účetních prací v rámci životopisu, dobrá znalost práce na PC (MS Word, MS Excel), zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, loajálnost, znalost účetních programů v praxi vítána Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana - datum a podpis uchazeče, telefonní nebo e-mailový kontakt. K přihlášce je nutno připojit: životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních s přesným popisem vykonávaných činností a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením); ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 1. 12. 1971). Přihlášku s připojenými doklady je možno podávat v písemné podobě do 31.1.2023 a to buď osobně vedoucí Odboru kanceláře tajemníka (budova MěÚ v Pardubické ul. 67, I. patro, č. dveří 240) nebo formou poštovní zásilky (na obálku uveďte "Výběrové řízení - vedoucí odd. účetnictví") na adresu: Městský úřad Chrudim Ing. Jitka Kandusová vedoucí Odboru kanceláře tajemníka Resselovo nám. 77 537 16 Chrudim Vzor přihlášky je zveřejněn na webové stránce města www.chrudim.eu. Přihlášky nelze zasílat elektronickou poštou. První kontakt učiňte, prosím, na výše uvedeném telefonním čísle nebo na e-mailové adrese.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG