VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Předpoklady: Uchazeč musí splňovat předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění (státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka a splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním předpisem, předpokladem pro jmenování vedoucího úředníka je taktéž negativní lustrační osvědčení). Požadovaná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu technického směru, nebo vysokoškolské vzdělání jiného zaměření s absolvováním středoškolského vzdělání stavebního směru. Jiné požadavky: - vysoké pracovní nasazení, - velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, - zvládání zátěžových situací, - velmi dobrá znalost práce na PC, - schopnost a ochota učit se novým věcem, - praxe ve výše uvedené oblasti nebo ve státní správě výhodou, - schopnost vedení zaměstnanců, - řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou. Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: - přesné označení výběrového řízení, - jméno, příjmení a titul uchazeče, - datum a místo narození uchazeče, - státní příslušnost uchazeče, - místo trvalého pobytu uchazeče, - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana, - datum a podpis uchazeče, - kontaktní telefonní číslo. Nabízíme tyto benefity: - nadstandardní příspěvek zaměstnavatele na stravování (stravenku), - 5 dnů pracovního volna s náhradou platu, - příspěvek na penzijní připojištění, - příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, - příspěvek na zájezdy a akce pořádané Odborovou organizací zaměstnanců, - peněžní a nepeněžní dary při životních a pracovních výročích a při prvním odchodu do starobního důchodu, - různorodá a zajímavá práce v příjemném kolektivu, - čtvrtletní odměny, - perspektiva stabilního zaměstnání, - prohlubování kvalifikace prostřednictvím školení na náklady zaměstnavatele, - vstřícnost zaměstnavatele k vyvážení pracovního a rodinného života zaměstnanců. Předpokládaný nástup: dohodou, nejlépe ihned. Platové zařazení: 10. platová třída, stupeň dle prokázané praxe (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Požadované doklady: - profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, - výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem: pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, - ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání. Na obálku uveďte „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.6/2024“ . Přihlášku a výše uvedené přílohy zašlete nebo doručte osobně na adresu: Městský úřad Hlučín, Dagmar Suchánková, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín. Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh poštou: do 17.6.2024 (k tomuto datu musí být přihláška doručena), v případě doručení na podatelnu MěÚ Hlučín: do 17.6.2024 do 8:00 hod. Přihlášky přijímáme pouze písemnou formou v listinné podobě. Výběrové řízení se bude konat dne 18.6.2024 od 8:30 hod. v zasedací místnosti budovy „C“ MěÚ Hlučín. Pozvánky na výběrové řízení nebudou zasílány, uchazeči budou kontaktováni telefonicky nebo emailem. Upozornění: Uchazeči, kteří nebudou vybráni v si mohou vyzvednout materiály zaslané k výběrovému řízení na úseku CZECHPOINT MěÚ v přízemí budovy „C“ MěÚ Hlučín do dne 31.8.2024 Po tomto datu budou nevyzvednuté materiály skartovány. Kontaktní osoba: personální úsek – Dagmar Suchánková, budova „A“ MěÚ Hlučín, 2.poschodí, dveře č. 209, tel. 595020223.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 8 podobných inzerátů
UIG