Vedoucí odboru rozvoje, investic a životního prostředí

[i] Místo výkonu práce: Česká Kamenice Charakteristika pracovní pozice: plnění úkolů vyplývajících pro obce z ustanovení zákona o obcích (obecní zřízení), investiční činnost města a rozvojové záležitosti, dotační programy města, odpadové hospodářství a životní prostředí. Platové podmínky: 11. platová třída v souladu se zněním Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, Nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Předpokládaný termín nástupu do práce: 3 - 4/2022, příp. po dohodě. Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou se šestiměsíční zkušební dobou. Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, příp. středoškolské vzdělání s prokazatelnou praxí v požadovaném oboru. Předpoklady pro vznik pracovního poměru: - splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění. Požadavky stanovené městem Česká Kamenice: Předpokládá se základní orientace v dále uvedených činnostech: - zkušenost s investiční činností a plánováním stavebních akcí, - částečná znalost dotační politiky, rozvoje měst a životního prostředí, - znalost problematiky chodu obecního úřadu, - znalost související legislativy, - analytické a logické myšlení, - pečlivost, zodpovědnost, nezávislost, objektivita, - schopnost týmové práce, - počítačová gramotnost a výborná znalost práce s MS Office, - řidičské oprávnění skupiny B. Náležitosti přihlášky: - jméno, příjmení a titul uchazeče, - datum a místo narození, - státní příslušnost, - místo trvalého pobytu, kontaktní telefonní číslo, - číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), - datum a podpis uchazeče. Přílohy přihlášky: - životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, - osvědčení (ZOZ, certifikáty apod.) o odborných zkouškách, je-li jeho držitelem. Lhůta pro podání přihlášky (včetně příloh): čtvrtek 20. 1. 2022 - do 12:00 hodin Způsob podání přihlášky: obálku označenou "VŘ - ved. ORIŽP" zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Kamenice, náměstí Míru čp. 219, 407 21 Česká Kamenice nebo předat osobně na podatelně Městského úřadu Česká Kamenice. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení a výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Co nabízíme: - perspektivní zaměstnání v dobrém kolektivu s možností dalšího vzdělávání, - odpovídající tabulkové platové podmínky s osobním ohodnocením a s případnými odměnami za kvalitně odvedenou práci nad rámec pracovních povinností, - 5 týdnů dovolené + 5 dní sick days (zdravotní volno), - zaměstnanecké benefity: příspěvek na stravenky, příspěvek na důchodové (penzijní) připojištění, zlevněné tarify od Vodafone na mobilní telefony až pro 5 čísel.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG