ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MÚ PÍSEK

Tajemnice Městského úřadu Písek vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na místo úředníka/úřednice odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Písek Popis práce: zajišťování správních činností na úseku územního rozhodování a stavebního řádu Doba výkonu práce: doba neurčitá Platové podmínky: platová třída 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - příloha č. 1 (21.260 - 31.240 Kč podle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky) Předpoklady: - způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, věk minimálně 18 let Požadavky: - splnění kvalifikačních požadavků vzdělání podle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále "zákon"); požadavky splňuje uchazeč, který má: a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právního směru b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví - znalost práce s PC - řidičský průkaz minimálně skupiny B - praxe ve veřejné správě na uvedeném úseku výhodou Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu: Městský úřad Písek, kancelář úřadu, Ing. Jiří Petrášek, Velké náměstí 114, 397 19 Písek nebo odevzdejte na podatelně MÚ Písek nejpozději do 20.10.2020! Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MÚ. Obálku s přihláškou označte "Výběrové řízení - výstavba". Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče - uchazečky: - jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (u cizího státního občana), datum a podpis. V přihlášce laskavě uveďte kontakt - telefon, mobilní telefon, e-mail. Povinné přílohy přihlášky: -životopis - nejlépe strukturovaný, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. dokladu o splnění kvalifikačních požadavků vzdělání, čestné prohlášení o splnění požadavku řidičského průkazu a znalosti práce s PC Výběrové řízení - písemný test a pohovor s vybranými uchazeči - uchazečkami proběhne dne 23.10.2020.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 7 podobných inzerátů
UIG