Úředník - referent odboru dopravy - agenda přestupků

Předpokládaný nástup: nejdříve 01.09.2021, na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou Místo výkonu práce: - Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště: Městský úřad Vimperk, Nad Stadiónem 199, 385 01 Vimperk - správní obvod města Vimperk Platová třída: 10 Náplň práce:přestupková agenda - přestupková správní řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a další zvláštních zákonů na úseku dopravy a silničního hospodářství a další řízení s touto agendou souvisejících, administrativní práce spojená s činností odboru Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. Za bezúhonnou podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena. Zájemce podá písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: - jméno, příjmení a titul uchazeče, - datum a místo narození uchazeče, - státní příslušnost uchazeče, - místo trvalého pobytu uchazeče, - číslo občanského průkazu uchazeče, - datum a podpis uchazeče, - telefonní, popř. e-mailové spojení. K přihlášce se připojí tyto doklady: - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, možno získat na MěÚ Vimperk ihned výstupem Czech POINTU (tel.: 380 070 348), - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, Další požadavky: Středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, VOŠ nebo VŠ; práce na PC (Internet, MS Office, spisová služba); rychlá orientace v pracovní problematice; schopnost samostatné práce a rychlé orientace v pracovní problematice; schopnost asertivního jednání s lidmi; časová flexibilita; ochota se dále vzdělávat; výhodou řidičské oprávnění skupiny B; znalost zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.), orientace ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) a znalost cizích jazyků výhodou. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.07.2021 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: "NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - AGENDA PŘESTUPŮ". Podrobnější informace podá: Bc. Lenka Černá - vedoucí OD - tel.: 388 459 089, mob.: 725 551 901

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 1 podobný inzerát
UIG