sociální pracovník/sociální pracovnice, referent/referentka společné státní správy a samosprávy

Hlavní činností je realizace sociální práce v přenesené působnosti vymezená zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Sociální pracovník: " provádí cílené sociální šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, provádí analýzu této situace a poskytuje navazující sociální poradenství k jejímu řešení; " provádí komplexní sociální šetření ve vyloučených lokalitách nebo obdobně ohroženém prostředí, analyzuje sociální prostředí a poskytuje sociální poradenství osobám v nepříznivé sociální situaci; " posuzuje individuální potřeby osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvoří návrhy jejího řešení, podílí se na společném plánování a hodnocení; " zajišťuje sociální prevenci a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální podporu a pomoc jednotlivým cílovým skupinám včetně vedení případové dokumentace a citlivých dat; " řeší nepříznivé sociální situace osob, rodin, skupin nebo komunit s využitím metod a technik sociální práce, která je souhrnem odborných činností a postupů k řešení sociálních problémů a utváření životních podmínek pro sociální fungování jedince, skupiny či komunity a podporující sociální spravedlnost, sociální soudržnost, prosazování lidských práv, sociální změnu a rozvoj a respektování lidské důstojnosti; " provádí depistážní činnost zaměřenou na cílené vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením včetně poskytování sociálního poradenství a zprostředkování sociálních služeb a předcházení výskytu negativních sociálních jevů u těchto osob; " vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka a další související dokumentaci; " při výkonu své činnosti spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgánem sociálně-právní ochrany dětí, obecními úřady a krajským úřadem, Policií České republiky, obecní policií, případně dalšími institucemi; " podílí se na tvorbě koncepčních a metodických materiálů pro potřeby Městského úřadu Lovosice; " propaguje a seznamuje občany s nabídkou v agendě sociální práce Městského úřadu Lovosice. Předpoklady: " státní občanství ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR " plná svéprávnost, bezúhonnost " zdravotní způsobilost " odborná způsobilost dle z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Požadavky: " vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu nebo vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost " praxe na úseku sociální práce - výhodou " řidičské oprávnění skupiny B Přihláška musí obsahovat: " jméno, příjmení, titul " datum a místo narození " státní příslušnost " místo trvalého pobytu " číslo OP nebo dokladu o povolení k trvalému pobytu (u cizích státních příslušníků) " datum a podpis (+ kontakt - číslo telefonu, e-mail) a přílohy: " profesní životopis " motivační dopis " výpis z evidence Rejstříku trestů (starý nejvýše 3 měsíce) " ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání " Zájemce pošle písemnou přihlášku s uvedenými doklady na adresu: Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice nebo doručte osobně na podatelnu Městského úřadu Lovosice, a to nejpozději do 20.10.2023 do 14 hodin. Na obálce vyznačte: "NEOTVÍRAT - Výběrové řízení - sociální pracovnice/sociální pracovník/referent společné státní správy a samosprávy" Bližší informace poskytne kontaktní osoba.

Typ inzerátu: Nabídka
Zaměstnavatel: Město Lovosice
Obor: Zdravotnictví
Profese: Sociální pracovník
Vzdělání: VŠ (Bc.)
Pracovní poměr: Plný úvazek
Plat: 25280 - 37170 Kč
Město: Lovosice
Ulice: Školní
Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice

Otevřít mapu v novém okně

QR kód inzerátu

QR kód inzerátu

Chcete si rychle do svého chytrého mobilu uložit odkaz na tento inzerát a mít jej tak kdykoliv k dispozici? Jednoduše načtěte do svého mobilu tento QR kód a odkaz si uložte.
Více o QR kódech najdete v nápovědě.

UIG