REFERENT/ REFERENTKA ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

REFERENT/ REFERENTKA ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - PP na dobu neurčitou, nástup 1.10.2020 nebo dle dohody - Náplň práce: vykonává jako úředně oprávněná osoba činnosti na úseku z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), koordinuje, usměrňuje působnost ve věcech územního plánování na území kraje ve smyslu ust. § 171, odst. 1 a odst. 3 z. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v rámci zajištění jednotného postupu v činnosti orgánů obcí vykonává činnost vyplývající z ust. § 7, odst. 1 a 4 stavebního zákona, tj. zejména pořizuje zásady územního rozvoje a v zákonem stanovených případech regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu, pořizuje územně plánovací podklady, vydává závazné stanovisko podle § 96b u záměrů nacházejících se ve správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností; vkládá data do národního geoportálu územního plánování a do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod; vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a další činnosti podle tohoto zákona, přešetřuje a vyřizuje stížnosti, oznámení, podněty a petice občanů, právnických a fyzických osob, podnikajících podle zvl. předpisů směřující proti řešení otázek obsažených v územně plánovací dokumentaci a v územně plánovacích podkladech - z. č. 85/1990 Sb., § 94 z. č. 500/2004 Sb., zpracovává odborné podklady a vypracovává návrhy rozhodnutí při přezkoumávání územních rozhodnutí pro potřeby odd. stavebního řádu, provádí přezkum závazných stanovisek úřadů územního plánování Královéhradeckého kraje - Uzávěrka přihlášek je 11.09.2020 ve 14:00 hod. (v této lhůtě musí být přihláška doručena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje) - Přihlášku v požadovanými náležitostmi zašlete na níže uvedenou adresu v zalepené obálce s uvedením adresy podavatele, s označením čísla výběrového řízení a nápisem NEOTVÍRAT. - Královéhradecký kraj - Krajský úřad Odbor kancelář ředitele KÚ - oddělení personální VR_22_20 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové - Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis - K přihlášce připojte: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání uvítáme uvedení telefonického a elektronického kontaktu, NEPŘIKLÁDEJTE kopie osobních dokladů (např. občanského průkazu nebo cestovního pasu) - Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze ti uchazeči, kteří předloží úplnou přihlášku a všechny požadované přílohy (§ 9 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.) do dne konání výběrového řízení, případně do data uvedeného ve výzvě k doplnění. - Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. - Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit uvedené výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. - Bližší informace k obsahu práce Vám podá: Ing. Milan Pacák, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, tel.: 495 817 230, popř. Ing. Petr Háp, vedoucí oddělení územního plánování, tel.: 495 817 236 nebo 725 705 086, e-mail: phap@kr-kralovehradecky.cz - Bližší informace k výběrovému řízení a vzor přihlášky najdete na webových stránkách Královéhradeckého kraje - sekce Krajský úřad - Volná místa KÚ - Informace k výběrovému řízení a vzor přihlášky (http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php ?pgid=107).

Typ inzerátu: Nabídka
Zaměstnavatel: Královéhradecký kraj
Obor: Bankovnictví a finanční služby
Profese: Specialista financí
Vzdělání: VŠ Bakalářské
Pracovní poměr: Pracovní poměr - plný úvazek
Plat: 33790 Kč
Město: Hradec Králové
Ulice: Pivovarské náměstí
Kraj: Královehradecký
Okres: Hradec Králové

Otevřít mapu v novém okně

QR kód inzerátu

QR kód inzerátu

Chcete si rychle do svého chytrého mobilu uložit odkaz na tento inzerát a mít jej tak kdykoliv k dispozici? Jednoduše načtěte do svého mobilu tento QR kód a odkaz si uložte.
Více o QR kódech najdete v nápovědě.

UIG