Referent odboru životního prostředí, agenda odpadového hospodářství

Předpokládaný nástup: březen 2023 popř. dle dohody Pracovní poměr: na dobu neurčitou Pracovní úvazek: 1,0 Platové zařazení: 9. - 10. platová třída v závislosti na dosaženém vzdělání, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů Zajímavou a různorodou práci, osobní příplatek, Nabízíme: možnost získání bytu, pružnou pracovní dobu, 3 dny indispozičního volna, čerpání dalších zaměstnaneckých výhod. Předpokládaný rozsah pracovní činnosti: - výkon a zajištění agendy státní správy na úseku odpadového hospodářství v rozsahu dle § 146, 147 a 150 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v rozsahu daném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obecním úřadům, - projednávání přestupků dle výše uvedeného zákona. Zákonné požadavky na uchazeče: (dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých předpisů, v platném znění): - fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let - státní občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk - způsobilost k právním úkonům - trestní bezúhonnost - ovládání jednacího jazyka Jiné požadavky na uchazeče: Požadované vzdělání: - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání - min. bakalář nebo vyšší odborné vzdělání Požadované znalosti a dovednosti: - dobrá uživatelská znalost práce na PC (zejména v programech Microsoft Office, internet) - samostatnost, pečlivost, důslednost, umění jednat s lidmi, odolnost vůči stresu Výhodou: - praxe ve státní správě nebo samosprávě - zvláštní odborná způsobilost k výkonu správních činností - řidičský průkaz skupiny B - orientace v právních předpisech Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat: - označení výběrového řízení, - jméno, příjmení a titul uchazeče, - datum a místo narození uchazeče, - státní příslušnost uchazeče, - místo trvalého pobytu uchazeče, - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, - kontaktní údaje - telefonní číslo a e-mailovou adresu, - datum a podpis uchazeče. Výčet dokladů, které uchazeč k písemné přihlášce přiloží: - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkající se požadavků tohoto výběrového řízení, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, - souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení. Místo podání přihlášky: Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Lhůta pro podání přihlášky: 31.01.2023 Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny Z : 17.1.2023

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG