Referent odboru životního prostředí

Platová třída: 10 Informační náplň práce:- výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny a na úseku rostlinolékařské péče; - organizace prací při zajištění údržby a obnovy městské zeleně. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. Za bezúhonnou podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena. Zájemce podá písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: - jméno, příjmení a titul uchazeče, - datum a místo narození uchazeče, - státní příslušnost uchazeče, - místo trvalého pobytu uchazeče, - číslo občanského průkazu uchazeče, - datum a podpis uchazeče, - telefonní, popř. e-mailové spojení. K přihlášce se připojí tyto doklady: - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech dovednostech, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, možno získat na MěÚ Vimperk ihned výstupem Czech POINTU (tel.: 380 070 348), - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Další požadavky: vzdělání VŠ, VOŠ nebo ÚSO, nejlépe přírodovědného, zemědělského nebo obdobného zaměření - není však podmínkou. Práce na PC (Internet, MS Office, spisová služba); schopnost samostatné práce a rychlé orientace v pracovní problematice; schopnost jednat s lidmi; ochota se dále vzdělávat; časová flexibilita; řidičský průkaz skupiny B; praxe v oboru vítána; znalosti z oblasti údržby a obnovy zeleně výhodou; znalost NJ a AJ výhodou; znalost příslušných právních norem vítána. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 31.05.2021 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: "NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT OŽP". Podrobnější informace podá: Ing. Josef Kotál - vedoucí odboru životního prostředí tel: 388 402 250, 606 907 553

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG