Referent kvality sociálních služeb oddělení sociální pomoci na odboru sociálních věcí (pracovní poměr na dobu neurčitou)

Charakteristika vykonávané práce: poskytování odborné a metodické pomoci v oblasti kvality sociálních služeb, provádění kontrol poskytování sociálních služeb u právnických osob zřizovaných nebo zakládaných Olomouckým krajem pro poskytování služeb v sociální oblasti, prošetřování a vyřizování stížností, poskytování základního sociálního poradenství místo výkonu práce: Krajský úřad Olomouckého kraje Požadavky: - dosažené vzdělání - VŠ - obor vzdělání - v souladu s § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - znalosti oboru - zákon o sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb, zákon o kontrole, správní řád, zákon o krajích - zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností v sociálních službách výhodou - praxe ve veřejné správě výhodou - praxe v oboru v posledních 5 letech výhodou - jazykové znalosti - cizí jazyk (angličtina, francouzština, němčina) výhodou Další požadované dovednosti - uživatelská znalost PC (MS Office) - ŘP sk. B - samostatnost - komunikativnost - smysl pro týmovou práci - schopnost analyticky a koncepčně myslet Přihlášky v zalepené obálce s označením "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na místo: referent kvality sociálních služeb oddělení sociální pomoci na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje" doručte na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje Personální útvar Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 1. 12. 2023 do 12:00 hodin. kontaktní pracovník - vedoucí oddělení: Mgr. Olga Nepšinská telefon: 585 508 451, email: o.nepsinska@olkraj.cz Platové podmínky: se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11. Termín nástupu: 1. 1. 2024 Předpoklady: - Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk - Bezúhonnost Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. V přihlášce je nutné uvést, že uchazeč splňuje požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení na dané místo v členění dle tabulky (např. znalost práce s výpočetní technikou-v jakých programech, praxe ve státní správě nebo samosprávě od … do … u organizace .. název, popř. reference sdělí .. jméno, příjmení, kontakt). K přihlášce připojte: - Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem). - Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, je nutné doložit bezúhonnost čestným prohlášením. - Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo. Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete na https://udeska.olkraj.cz/dokument?ude?KUOL0B53Q5K9-0 O ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni mailem. Po ukončení výběrového řízení si lze osobní materiály uchazeče osobně vyzvednout po domluvě u Ing. Eleny Šimkové (kancelář č. 716/7NP, tel.: 585 508 808, e.simkova@olkraj.cz ), a to do konce kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou všechny osobní materiály archivovány a skartovány dle platných právních předpisů.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 23 podobných inzerátů
UIG