Referent/ka stavebního úřadu

Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle ustanovení § 4 zákona o úřednících ÚSC: Úředníkem se může stát:-fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt -dosáhla věku 18 let -je způsobilá k právním úkonům, -je bezúhonná -ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem Požadavky stanovené dle ustanovení § 6 odst. 2 písm. d) zákona o úřednících ÚSC: -velmi dobrá orientace v právních předpisech a práce s nimi, zejména se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, -samostatnost v rozhodování, spolehlivost a odolnost proti stresu -osobnostní předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě, -dobrá znalost práce s MS Office -řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič Kvalifikační požadavky na vzdělání a praxi dle ustanovení § 30a stavebního zákona: -autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor architektura nebo bez specifikace oboru podle autorizačního zákona, -autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik, kterému byla udělena autorizace pro obor pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb nebo městské inženýrství, -fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání ve studijním programu náležejícím do oblasti vzdělávání architektura, stavebnictví nebo právo, -fyzická osoba, která má vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě, nebo -fyzická osoba, která má střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě. Výhody, ke kterým se ve výběrovém řízení přihlédne: -zvláštní odborná způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního úřadu a vyvlastnění -praxe na obdobné pracovní pozici -praxe ve veřejné správě Stručná charakteristika pracovní náplně: -vydávání rozhodnutí o povolení záměru v působnosti obecního úřadu, tzn. stavby, zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, rozhodnutí o ochranném pásmu -a jiné činnosti na úseku stavebního úřadu při výkonu přenesené působnosti, např. kontrolní prohlídky staveb, kolaudační řízení, řízení o odstraňování nepovolených staveb a terénních úprav, kontrola ve věcech stavebního řádu a další zvláštní pravomoci dle stavebního zákona Platové zařazení: -9. - 10. platová třída (dle dosaženého vzdělání) - viz nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací, ve znění pozdějších předpisů Povinné náležitosti přihlášky: -jméno, příjmení a titul -datum, místo narození, místo trvalého pobytu a státní příslušnost -telefonní kontakt a platná e-mailová adresa -číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana -datum a podpis uchazeče K přihlášce uchazeč připojí následující doklady: -motivační dopis -strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech -ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání -výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením -souhlas ke zpracování a uchování osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: -do 21.06.2024 v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Trmice, příp. poštou na adresu Městský úřad Trmice

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG