referent/ka odboru stavebního úřadu Městského úřadu Fulnek

z: 24.6.2020 Výběrové řízení č. 12/2020 - referent/referentka finančního odboru Místo výkonu práce: město Fulnek. Pracovní poměr na dobu: určitou, zástup za MD a RD Charakteristika vykonávané práce: - evidence a vymáhání pohledávek a vedení daňového řízení k těmto pohledávkám, - zajištění činností předání pohledávek k dalšímu soudnímu vymáhání prostřednictvím exekutorů, - provádění dohledávací činnosti (vypisování součinnosti na banky, pojišťovny a další instituce), - příprava podkladů pro rozhodnutí rady a zastupitelstva města, - příprava podkladů pro finanční analýzy, vyhodnocení plnění rozpočtu a stavu pohledávek, - vedení evidence smluv odboru, provádění archivace a skartace dokladů odboru. Požadavky pro vznik pracovního poměru: - znalost platné legislativy vztahující se k problematice, zejména pak orientace v uvedených zákonech v platném znění - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, - výhodou zkušenosti na obdobné pozici a znalost prostředí veřejné správy, - znalost práce s PC - rozhodnost, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, - vysoké pracovní nasazení a dobré komunikační schopnosti. Povinné náležitosti písemné přihlášky: - přesné označení výběrového řízení, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkaz nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, - podání písemné přihlášky musí být v uzavřené obálce označené názvem "Výběrové řízení - referent/referentka finančního odboru - NEOTVÍRAT" s uvedením adresy odesílatele (uchazeče). Termín a místo podání přihlášky: " přihláška musí doručena nejpozději do 10. 7. 2020 prostřednictvím doručovacích služeb na adresu Městský úřad Fulnek, k rukám tajemníka, nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek, - nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Fulnek, - nebo lze podat prostřednictvím datové schránky, - přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny (touto lhůtou je stanoveno datum, kdy musí být přihláška doručena na výše uvedenou adresu, nikoliv odeslána uchazečem). Kontakt: Bližší informace: Ing. Jan Bárta, tel.: 556 770 890, email: barta.jan@fulnek.cz

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG