Referent - bytový technik

Místo výkonu práce: Úřad městského obvodu Ostrava-Hrabová, Bažanova 174/4 1. kontakt e-mailem, telefonicky, osobně Tajemník úřadu městského obvodu Hrabová vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2020 na obsazení pracovního místa Druh práce: referent – bytový technik (Odbor financí a správy majetku) Zařazení: úředník Platové zařazení: 10. platová třída, podle délky uznané praxe, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Hrabová Charakteristika vykonávané práce: Připravuje a realizuje jednotlivé investice, připravuje a zajišťuje dokumentaci pro stavební povolení, zajišťuje technický dozor jmenovitých a investičních akcí, zajišťuje odborné posudky, vyřizuje reklamace a stížnosti, zajišťuje opravy vč. kontroly provedení stavebních prací u DaBF, zpracovává podklady pro vyúčtování služeb. Vede řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění, č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, č.89/2012, občanský zákoník. Požadované vzdělání: střední škola stavebního směru s maturitou; VŠ – stavební (není podmínkou); praxe v oboru výhodou Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Internet, SSB2000) Zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků (výhodou) Požadované doklady: a) profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, d) osobní dotazník. Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení dle dohody (1. ledna 2021). Pracovní poměr: doba neurčitá. Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis. Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na podatelnu úřadu městského obvodu do 27. 11. 2020 na adresu: Úřad městského obvodu Hrabová, Ing. Jan Socha – tajemník, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Bližší informace: Ing. Jana Ziobrová, kanc. č. 12, tel. č. 599 420 117 nebo 725 996 471, jziobrova@ostrava-hrabova.cz

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 100 podobných inzerátů

Stavební zámečník/ce

Stavebnictví - Ostrava - město

Cena neuvedena

UIG