ředitel/ka mateřské školy

- místo výkonu práce: Mateřská škola Suchdol na Lužnicí, Komenského 228, 378 06 Suchdol nad Lužnicí; Předpoklady pro výkon daného pracovního místa: - stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pedagogických pracovnících), - získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle ustanovení § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, - znalost pedagogických a odborných aspektů práce ředitele školy, nových trendů ve výchově a vzdělávání a pedagogická vize rozvoje školy, - znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů, - organizační a řídící schopnosti, - občanská a morální bezúhonnost, dle § 29a zákona o pedagogických pracovnících - dobrý zdravotní stav. Podání přihlášky Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 10. 05. 2024 (prostřednictvím poštovní či jiné přepravy nebo osobně, případně prostřednictvím datové schránky) na adresu: Město Suchdol nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí. Obálku označte heslem "Konkurs ŘMŠ - neotvírat". Rozhodující je datum dne odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce na podatelnu Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí do 10. 05. 2024 do 13.00 hodin. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. V případě dotazů se obracejte na tel. 384 781 238. Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, mobil). Přílohy přihlášky jsou: 1. Strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech. 2. Výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně ověřená kopie), 3. Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání osvědčující kvalifikační předpoklady pro výkon pracovního místa ředitele školy (diplom + vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu) a případně úředně ověřený doklad o absolvovaném kvalifikačním studiu pro ředitele škol a školských zařízení. 4. Průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe (včetně pracovního zařazení) potvrzený posledním zaměstnavatelem. Potřebnou praxí se rozumí praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji. Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle zákona o pedagogických pracovnících posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením předchozích zaměstnavatelů, u kterých příslušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenými pracovními smlouvami. 5. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie). 6. Koncepce rozvoje mateřské školy s vlastnoručním podpisem (max. 4 strany formátu A4). 7. Souhlas s evidováním osobních údajů. Upozornění: Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízení podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí ve znění pozdějších předpisů (tzv. doplňkové hodnocení), pokud bude v konkursu využito a jeho rámcový popis. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodů.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG