ředitel/ka Mateřské škola I Dubňany, p.o.

Předpokládaný nástup na pracovní místo: 01. 08. 2024 Požadavky: 1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 2. znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů, 3. organizační a řídící schopnosti, osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele školy. K přihlášce předložte následující písemnosti: 1. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případné doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení, zejména odborném, které se vztahuje ke školské problematice), 2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.) 3. strukturovaný profesní životopis, 4. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran, 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ky (ne starší 3 měsíců). Přihlášky s uvedenými doklady doručte do pátku 10. 05. 2024 do 10.00 hod. na adresu: Město Dubňany, Nám. 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany. Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. Obálku označte slovy: "KONKURZ - NEOTVÍRAT". Za slovo konkurz vložte zkratku označení školy, do jejíhož konkurzu se hlásíte: MŠ I, MŠ II nebo ZUŠ. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG