ŘEDITEL/-KA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Předpoklady: - odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - plná svéprávnost - občanská a morální bezúhonnost - zdravotní způsobilost - znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství Obsahové náležitosti přihlášky: - přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail) - strukturovaný životopis - úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání dokládající splnění odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti, osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání apod.), - úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 3 let od počátku výkonu ředitele školy - průběh jednotlivých zaměstnání (potvrzený posledním zaměstnavatelem) nebo čestné prohlášení o průběhu jednotlivých zaměstnání - výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce - čestné prohlášení o plné svéprávnosti - doklad o zdravotní způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (lékařské potvrzení) - koncepce rozvoje školy (maximálně 5 normostran) - písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište. Termín pro podání přihlášek: do 12. 7. 2024 Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2024 Přihlášky podejte (osobně nebo zašlete doporučeně) na adresu: Městys Litultovice, Litultovice 1, 747 55 Litultovice. Obálku označte heslem: KONKURZ MŠ LITULTOVICE – NEOTVÍRAT! Ke konkursnímu řízení budou přijaty přihlášky doložené kompletními doklady s vlastnoručním podpisem uchazeče včetně jeho kontaktní adresy, telefonu a e-mailu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG