rada/odborný rada - specialista monitoringu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - specialista monitoringu v projektu "Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)" v Oddělení trhu práce Odboru Kontaktního pracoviště v Chomutově Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem V Praze dne 14. června 2022 Č. j. UPCR-2022/50202-78099813 Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: rada/odborný rada - specialista monitoringu v projektu "Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)" v Oddělení trhu práce Odboru Kontaktního pracoviště v Chomutově Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem, ID 11010218, v oboru služby "Zaměstnanost". Místem výkonu služby je Chomutov. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 30. června 2023, po dobu realizace projektu "Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)" s reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. srpna 2022. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy. Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě: Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů služby úřadu práce (APZ, zprostředkování zaměstnání, poradenství pro volbu povolání, rekvalifikace a státní sociální podpory. Zajišťování monitoringu trhu práce v okrese Chomutov. Získávání údajů o zaměstnavatelích a situaci na trhu práce, plánování a organizace marketingu a monitoringu na regionálním trhu práce. Oslovování zaměstnavatelů s nabídkami služeb ÚP ČR včetně nástrojů APZ. Podávání základních informací zaměstnavatelům o volných zdrojích pracovních sil, iniciace vzniku nových volných pracovních míst. Zajišťování činností spojených se sběrem dat a informací pro potřeby ÚP ČR a veřejnosti, získávání podkladů pro zpracování statistik a analýz dle oboru činnosti, ověřování a aktualizace získaných informací o zaměstnavatelích. Jednání se zaměstnavateli, zaměstnavatelskými organizacemi, samosprávou, příspěvkovými organizacemi, spolky, nestátními neziskovými organizacemi ve věci rozvoje trhu práce v okrese Chomutov. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 24. června 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště v Chomutově, Cihlářská 4107, 430 03 Chomutov, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.cv@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID uzkzpet. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/50202-78099813". Formulář žádosti a text plného znění výběrového řízení obsahující další požadavky včetně základních předpokladů žadatele stanovené zákonem jsou uveřejněny na stránkách Úřadu práce ČR - Kariéra na ÚP ČR.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG