Rada/odborný rada - koordinátor projektu "Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)"

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 30. června 2023, po dobu realizace projektu "Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)" s reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. června 2022. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy. Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě: Řídí realizaci projektu v rámci jednotlivých krajů. Specificky se zaměřuje na činnosti spojené s nabídkou optimální skladby rekvalifikačních kurzů vůči cílové skupině projektu. Průběžně sledují nahlášená volná pracovní místa, případně provádí monitorování přímo v terénu v rámci krajské působnosti, mapují kvalifikační požadavky zaměstnavatelů na volná pracovní místa a na základě toho určují a doporučují vhodné rekvalifikace, které tyto požadavky naplňují, a které jsou následně nabízeny. Může být zapojen do spolupráce s útvarem zprostředkování a podílet se tak na výběru osob, které je vhodné na jednotlivé rekvalifikace zařadit (s ohledem na možnosti získání zaměstnání po jejich absolvování) s nimiž se pak sepisují žádosti a dohody na poradenské činnosti nebo rekvalifikace. Rovněž vytipovávají rekvalifikace, které sice bezprostředně nesměřují k uplatnění na konkrétní pracovní pozici, ale které odpovídají střednědobým a dlouhodobým požadavkům zaměstnavatelů. Dále poskytují součinnosti a informace o realizaci projektu v daném kraji členům realizačního týmu na GŘ ÚP ČR a podílí se na zpracování podkladů ke zprávám o realizaci projektu. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 11. května 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.ul@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6sbzpx5. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/34809-78099813". Více informací: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/rada-odborny-rada-koordinator-vdtp-ii-krp-usti-nad-labem-11-05-2022

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 14 podobných inzerátů
UIG