Projektový manažer/ka - Referent/ka odboru regionálního rozvoje

pracoviště Městského úřadu Kroměříž - Druh práce: Projektový manažer/ka - Vykonávaná agenda: Zajišťování a koordinace projektových aktivit, vedení projektového týmu, spolupráce na PR projektů, administrace projektů. Koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením podpory. Zpracování a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných ndotací a podpor. - Platová třída: 10, Pracovní poměr: doba určitá, předpokládaný nástup dohodou - Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - předpoklady podle § 4 zákona o úřednících - Další požadavky pro vznik pracovního poměru: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, zkušenosti se zpracováním projektových žádostí o dotace, administrací projektů (zejména z fondů EU) ve všech fázích, zkušenosti se zajištěním projektových příprav, znalost práce s rozpočtem akce, zkušenosti se zpracováváním závěrečných a monitorovacích, zpráv pro poskytovatele dotací včetně zajištění dokladů k těmto zprávám, zkušenosti se sledováním možností pro získání finančních prostředků, zkušenosti v oblasti přípravy a realizace projektů min. 2 roky, velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič - Výhodou: orientace v procesu organizace a realizace, výběrového a zadávacího řízení ve veřejné správě, znalost práce s monitorovacím systémem MS 2014+ - Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis - K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte osobně nebo poštou nejpozdějido 15. ledna 2021 na adresu: Městský úřad Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Obálku s výše uvedenými dokumenty, prosím, označte: „VŘ projektový manažer – NEOTVÍRAT“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 7 podobných inzerátů
UIG