Právník/právnička odboru životního prostředí a zemědělství

Ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - na místo: právník odboru životního prostředí a zemědělství - pracovní poměr na dobu určitou - po dobu uvolnění pro výkon veřejné funkce a po dobu mateřské dovolené, rodičovské dovolené - charakteristika vykonávané práce: vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti státní správy nebo samosprávy včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech - místo výkonu práce: Krajský úřad Olomouckého kraje Požadavky: - dosažené vzdělání - VŠ - obor vzdělání - právo, právo a právní věda - znalosti oboru - správní právo, právo životního prostředí a zemědělství, zákon o krajích - zvláštní odborná způsobilost- pro výkon správních činností v ochraně přírody a krajiny výhodou - praxe ve veřejné správě - výhodou - praxe v oboru výhodou - jazykové znalosti - cizí jazyk (angličtina, němčina nebo francouzština) výhodou - další požadované dovednosti - uživatelská znalost PC (MS Office), ŘP sk. B, samostatnost, komunikativnost, smysl pro týmovou práci, schopnost analyticky a koncepčně myslet Přihlášky v zalepené obálce s označením "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na místo: právník Personálního útvaru Krajského úřadu Olomouckého kraje" doručte na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje Personální útvar Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 30. 9. 2022 do 12:00 hodin. kontaktní pracovník - vedoucí odboru: Ing. Josef Veselský telefon: 585 508 402 email: j.veselsky@olkraj.cz Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve Předpoklady: - Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk - Bezúhonnost Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. V přihlášce je nutné uvést, že uchazeč splňuje požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení na dané místo v členění dle tabulky (např. znalost práce s výpočetní technikou-v jakých programech, praxe ve státní správě nebo samosprávě od … do … u organizace .. název, popř. reference sdělí .. jméno, příjmení, kontakt) K přihlášce připojte: - Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem). - Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, je nutné doložit bezúhonnost čestným prohlášením. - Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo. Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete zde: https://udeska.olkraj.cz/dokument?ude?KUOL0B4CUJOT-0 O ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni mailem. Po ukončení výběrového řízení si lze osobní materiály uchazeče osobně vyzvednout po domluvě u Ing. Eleny Šimkové (kancelář č. 716/7NP, tel.: 585 508 808, e.simkova@olkraj.cz ), a to do konce kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou všechny osobní materiály archivovány a skartovány dle platných právních předpisů.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG