pracovník/pracovnice úseku sociálně právní ochrana

místo výkonu práce: město Žatec Ostatní předpoklady: VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (v souladu s § 110 a 120 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient), znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, znalost souvisejících zákonů, samostatnost, odpovědnost, dobré komunikační schopnosti, empatický přístup a sociální cítění, zvládání stresové zátěže, ZOZ a praxe v oboru výhodou, proaktivní přístup k řešení problémů spojených se zaváděním nových metod práce, dobrý přehled o poskytovatelích sociálních služeb na území ORP Žatec, řidičský průkaz skupiny B, předpokládaný nástup 09/2020, popř. dohodou Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti: název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis. K přihlášce budou připojeny tyto doklady: strukturovaný životopis, ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, u VŠ diplomu včetně dodatku k diplomu výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce. Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu: Městský úřad Žatec Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky nám. Svobody 1, 438 24 Žatec nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 21. 09. 2020 do 16:00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny. Obálku označte heslem "pracovník úseku sociálně právní ochrany 05". Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v návaznosti na příslušné předpisy Evropské unie souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách. kontakt:tel.: 415736106, e-mail: cernak@mesto-zatec.cz

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 9 podobných inzerátů
UIG