OPERAČNÍ TECHNIK

Výběrového řízení na obsazení služebního místa operační technik ve služební hodnosti inspektor Se zařazením: HZS Libereckého kraje Úsek IZS a operačního řízení Oddělení KOPIS Místo služebního působiště: Liberec Náplň služebního místa: Samostatná operační činnost na operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně a na republikovém operačním a informačním středisku. Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 01.01.2022 Charakteristika služebního místa: * tarifní třída 05 * minimální stupeň dosaženého vzdělání střední s maturitní zkouškou Zákonné požadavky na volné služební místo: Nárokové složky služebního příjmu: * základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe * zvláštní příplatek podle § 120 odst. 3 zákona v 2. skupině, rozpětí 1.000 Kč až 5.000 Kč * základní tarif bude zvýšen o 10% za službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžaduje Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce: * profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání * ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání Poučení pro žadatele/ku: Osobní údaje, které tímto poskytujete, budou zpracovány výhradně pro provedení tohoto výběrového řízení podle zákona. Povinnost poskytnout osobní údaje a jejich rozsah vyplývá ze zákona a z § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Následkem neposkytnutí požadovaných údajů je vyřazení Vaší žádosti z výběrového řízení. Poskytnuté osobní údaje zpracovávají jen pověřené osoby a neposkytují je dalším příjemcům. Poskytnuté osobní údaje jsou součástí spisu k výběrovému řízení a jsou v něm uloženy po dobu, která je určena spisovým a skartačním plánem bezpečnostního sboru. Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, a pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete vznést námitku proti jejich zpracování a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování, nebo výmaz osobních údajů. Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 29.11.2021 na adresu: ČR - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Barvířská 29/10 460 01 Liberec 3 (k č.j. HSLI-1-113/KŘ-R-2021) Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení. Pokud nebudou k písemné přihlášce přiloženy všechny požadované doklady nebo nebude přihláška doručena do termínu uvedeného v předchozím odstavci, nebude uchazeč do výběrového řízení zařazen. Případné další informace podá plk. Mgr. Jiří Hansal - pracoviště personální a PaM HZS Libereckého kraje, tel. 950 470 032

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 14 podobných inzerátů
UIG