Odborný/vrchní referent – poradce pro cílovou skupinu projektu „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)“

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: zajištění vstupů účastníků do projektu, provádí účastníka celým projektem (průchod účastníka jednotlivými aktivitami). Individuálně posuzuje situaci a předpoklady účastníka. Vede Záznamy aktivit účastníků projektu. Zajišťuje integraci a adaptaci na trh práce ČR. Pečuje i o UoZ a ZoZ z Ukrajiny. Zajišťuje individuální a skupinové poradenství. Vyplácí doprovodná opatření. Spolupracuje s dalšími útvary ÚP ČR. Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 30. června 2023, po dobu realizace projektu „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)“ s reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 23. ledna 2023, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Plzni, Kaplířova 2731/7, 305 88 Plzeň, podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna.pm@uradprace.cz nebo podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky 6gyzph2. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR/2023/4890-78099810“. V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení. Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx. K žádosti dále žadatel přiloží: a) strukturovaný profesní životopis. Pohovor se provádí před bezprostředně nadřízeným představeným.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG