Odborný/vrchní referent – poradce pro cílovou skupinu a zaměstnavatele v projektu „Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI)“ v Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

Odborný/vrchní referent – poradce pro cílovou skupinu a zaměstnavatele v projektu „Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI)“ v Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Kontaktního pracoviště Rokycany Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Plzni ID 50037370, č. j. UPCR-2021/102906-78099810. Hlavní náplň činnosti: zajišťuje vstupy účastníků do projektu., provádí účastníka celým projektem (průchod účastníka jednotlivými aktivitami). Individuálně posuzuje situaci a předpoklady účastníka. Vede Záznamy aktivit účastníků projektu. Realizuje motivační pohovory. Doprovází účastníka na výběrová řízení k zaměstnavateli. Vyplácí doprovodná opatření. Páruje vhodné účastníky na pracovní místa. Spolupracuje s dalšími útvary ÚP ČR (např. monitoring zaměstnavatelů, statistiky, požadavky zaměstnavatelů, volná pracovní místa). Spolupracuje se zaměstnavateli před nástupem účastníků do zaměstnání (např. vzájemná komunikace při zjišťování vstupních předpokladů či před absolvováním případné rekvalifikace nebo vzdělávací aktivity). Přijímá Žádosti od zaměstnavatelů a zpracovává podklady při administraci dotovaných pracovních míst. Zajišťuje přípravu Dohod se zaměstnavateli, administraci a výplaty měsíčních příspěvků. Požadujeme: ukončené min. střední vzdělání s maturiou nebo vyšší odborné vzdělání, svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost Nabízíme: platové zařazení v 9. platové třídě v souladu s platnými právními předpisy Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 21. října 2021, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Plzni, Kaplířova 7, 305 88 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.pm@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6gyzph2. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2021/102906-78099810. Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění požadavků. Nesplnění požadavků může být důvodem k vyřazení z účasti na výběrovém řízení.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG