odborný/vrchní referent – poradce pro cílovou skupinu v projektu " Outplacement (OUT)"

NÁPLŇ PRÁCE: zajišťování poradenských, informačních a vzdělávacích činností v oblasti zaměstnanosti, volby a změny povolání a rekvalifikace zájemců a uchazečů o zaměstnání, zajišťování vstupu účastníků do projektu, provázení účastníka celým projektem, zajištění poradenských aktivit účastníka projektu, individuální posuzování situace a předpokladů účastníka, vedení záznamů aktivit účastníka projektu, realizování motivačních pohovorů, zajištění příp. doprovodu účastníka projektu na výběrová řízení k zaměstnavateli, párování vhodných účastníků na pracovní místa, spolupráce se zaměstnavateli před nástupem do zaměstnání, spolupráce s dalšími útvary Úřadu práce ČR (např. monitoring zaměstnavatelů, statistiky, požadavky zaměstnavatelů, volná pracovní místa) KONTAKT: posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 23. července 2021, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové – Kunětické 2011, 530 02 Pardubice , nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.pa@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 4p2zpna. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR2021/70136-78099809“ Více informací na: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-poradce-pro-cilovou-skupinu-v-projektu-out-kop-svitavy-23-07-2021

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG