Odborný referent/vrchní referent - specialista PP a NV v Oddělení SSP a dávek pěstounské péče Odboru Kontaktního pracoviště Cheb Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových Varech

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent – specialista PP a NV v Oddělení SSP a dávek pěstounské péče Odboru Kontaktního pracoviště Cheb Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových Varech, se služebním působištěm v Chebu, ID 10001062, v oboru služby „Nepojistné sociální dávkové systémy“. Místem výkonu služby jsou Cheb. Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě: Zajišťování agend nepojistných sociálních dávek. Specialista dávek PP a NV zajišťuje agendu dávek pěstounské péče, náhradního výživného a dávek státní sociální podpory v souladu s platnými právními předpisy. Současně poskytuje základní sociální poradenství v oblasti nepojistných sociálních dávek a sociálních služeb. Při své činnosti se řídí dalšími právními předpisy v dané oblasti včetně prováděcích vyhlášek. Činí úkony orgánu prvního stupně ve správním řízení jako úřední osoba oprávněna k těmto úkonům na základě vnitřních řídících aktů či pověření. Vyřizuje věci ve správním řízení, včetně dílčích částí správního řízení podle běžných postupů. Komplexně zpracovává žádosti o dávku náhradní výživné, dávky pěstounské péče a dávky státní sociální podpory, včetně doplnění potřebných podkladů a zpracování získaných údajů prostřednictvím agendových informačních systémů. Kontroluje věcnou a formální úplnost, ověřuje potvrzení a doklady. Posuzuje nároky na dávku náhradní výživné, dávky pěstounské péče a dávky státní sociální podpory, zajišťuje jejich výplaty a vyúčtování. Zpracovává a kontroluje oprávněnost poskytování těchto dávek a podmínky pro pokračování jejich výplaty. Zabezpečuje digitalizaci přijatých žádostí a všech dokladů, které jsou součástí spisové dokumentace. Spolupracujete se správními úřady, územními samosprávnými celky, orgány sociálního zabezpečení, orgány pomoci v hmotné nouzi, orgány státní zdravotní správy, zaměstnavateli, zdravotnickými zařízeními, zařízeními sociálních služeb, církvemi, občanskými sdruženími a dalšími subjekty podle zvláštních právních předpisů. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 31. května 2023, tj. v této lhůtě - doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary, - podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, - podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna.kv@uradprace.cz , nebo - podané prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID xgmzpcw. Formulář žádosti tvoří Přílohu č.1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a „Výběrové řízení pod č.j. UPCR-2023/62526-78099805“. V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení. Bližší informace (především kvalifikační požadavky, úplné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo či formulář žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo / o zařazení na služební místo) naleznete na stránkách: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/specialista-pp-a-nv-cheb-id-10001062-31-05-2023 .

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG