odborný rada v oddělení právním a kontrolním

podílí se na přípravě koncepčních a metodických materiálů včetně standardizace kontrolních postupů, o účastní se v odůvodněných případech výkonu SZD a jiných úředních úkonů na místě, o je oprávněnou úřední osobou ve správních řízeních vedených z moci úřední na základě kontrolních zjištění z výkonu státního zdravotního dozoru, zejm. o přestupcích; připravuje návrhy rozhodnutí a jiných procesních úkonů, o podílí se na prošetřování stížností dle § 175 správního řádu a vyřizování podnětů k zahájení správního řízení, o podílí se na sjednávání smluvních závazkových vztahů souvisejících s provozem služebního úřadu (smlouvy o dílo, kupní smlouvy apod.), kontroluje jejich soulad s právními předpisy (občanský zákoník, zákon o majetku státu apod.), zajišťuje jejich interní registraci, o podílí se na evidenci, event. i vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o vyřizuje žádosti povinných (daňových subjektů) o posečkání (odložení splatnosti, rozložení úhrady na splátky), pokud jde o peněžitá plnění uložená pravomocnými rozhodnutími KHS, o je oprávněn kontrolovat dodržování právních předpisů při výkonu SZD ze strany státních zaměstnanců zařazených v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví KHS, o provádí kontrolu nad dodržováním zákonnosti ve správních řízení vedených oprávněnými úředními osobami v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví KHS

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 45 podobných inzerátů

Podnikoví právníci

Právo - Praha 2

null

Cena neuvedena

UIG