MATRIKÁŘ/KA, POKLADNÍ A SPRÁVCE/KYNĚ POPLATKŮ

Místo výkonu práce: Kamenný Újezd. Datum nástupu: 1.1. 2021 nebo dle dohody. Předpoklady: osvědčení o způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik výhodou, praxe ve státní správě výhodou. Uvedená funkce je zařazena do 8. platové třídy. Po zapracování možnost osobního příplatku. Obec stanovuje lhůtu pro podání přihlášky do 29.10.2020 do 11,30 hod. Přihlášku je možné podat osobně na podatelně Obecního úřadu Kamenný Újezd, Náměstí 220, prostřednictvím datové schránky nebo zaslat na stejnou adresu písemně tak, aby bylo zaručeno dodání nejpozději dne 29.10.2020 (doporučujeme do 27.10.2020). Přihláška zájemce musí obsahovat: jméno, příjmení popř. titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo občanského průkazu nebo povolení k pobytu (jde-li o cizího státního občana); datum a podpis; telefonický kontakt. K přihlášce je nutné připojit tyto doklady: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), u cizích státních příslušníků doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Zam. výhody: stravenky, příspěvky ze SF. Kontakt možný telefonicky, e-mailem nebo osobně do 29.10.2020 do 11:30 hod.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG