ekonom/ka

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ekonomky městyse. Zákonné předpoklady Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a dosáhla: - věku 18 let - je způsobilá k právním úkonům - je bezúhonná - ovládá jednací jazyk - splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (zkouška ZOZ nebo její získání do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru) Požadované kvalifikační předpoklady - ukončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání ekonomického směru - praxe ve vedení účetnictví (ne daňové evidence) Další požadované předpoklady: - znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění - znalost zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění - znalost zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění - znalost zákonů souvisejících s rozpočtováním veřejné správy výhodou Způsob a termín nástupu: - hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou - nástup ihned Platové zařazení: - řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů - nástupní platová třída 10 (platový stupeň podle výše praxe uchazeče), možnost dalšího platového růstu - osobní příplatek - zaměstnanecké benefity Lhůta pro podání písemné žádosti: - pátek 5. 4. 2024 do 11.30 hodin Náležitosti žádosti: - jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mailová adresa, datum a podpis - životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech - výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů Písemnou žádost spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „ekonom/ka městyse“ – neotvírat“ na adresu: Městys Jedovnice Ing. Marta Tesařová, tajemnice ÚM Havlíčkovo náměstí 71 679 06 Jedovnice Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v kterékoli fázi zrušit. Bližší informace podá Ing. Marta Tesařová, tajemnice ÚM, tel. 606 760 194.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG