ASISTENT/-KA ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY - POŘIZOVATEL/-KA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava. Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení". Termín ukončení příjmu přihlášek: 27.09.2023 Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: - přesné označení výběrového řízení - jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost uchazeče - místo trvalého pobytu uchazeče - číslo občanského průkazu - kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail, - datum a podpis uchazeče Požadované doklady: - profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005) Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence RT a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě. Požadavky stanovené Statutárním městem Opava - středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou - znalost vedení evidence došlé a odeslané pošty, i elektronické výhodou - stylistické dovednosti, dobrá znalost českého pravopisu a základních pravidel úřední korespondence dle platných norem - základní znalost práce s PC v prostředí Windows 10/11 (práce se soubory a složkami, práce s internetem), dobrá znalost programů MS Word a MS Excel, znalost práce s Outlook výhodou - praxe v samosprávě nebo státní správě výhodou - výborné organizační a komunikativní schopnosti - časová flexibilita, samostatnost, odpovědnost, pečlivost, odolnost vůči stresu -řidičský průkaz skupiny "B" výhodou Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení, stravenková karta, benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, možnost čerpat 3 dny placeného indispozičního volna. Platové zařazení: platová třída 7, stupeň dle prokázané praxe (Kč 18.680, - až 27.260, -) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. Možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

UIG